ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ United States Institute of Language and Clerical Studies, Inc ("USILACS")

ยินดีต้อนรับสู่ USILACS เว็บไซต์ www.usilacs.org ("ไซต์" หรือ "บริการ") ประกอบด้วยหน้าเว็บต่างๆ และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งดําเนินการโดย USILACS www.usilacs.org และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่นําเสนอบนไซต์จะเสนอให้คุณโดยมีเงื่อนไขในการยอมรับของคุณโดยไม่มีการแก้ไขข้อกําหนดเงื่อนไขและประกาศที่มีอยู่ในที่นี้ (" ข้อกําหนด") การใช้ www.usilacs.org และการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนไซต์ถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดดังกล่าวทั้งหมด

นอกจากนี้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพิ่มเติมจากข้อกําหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดที่คุณอาจมีกับ USILACS สําหรับผลิตภัณฑ์บริการหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อกําหนดเงื่อนไขและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่จัดทําโดย USILACS 

โปรดอ่านข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมายการเยียวยาและภาระผูกพันของคุณ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการใด ๆ คุณกําลังทําสัญญาทางกฎหมายกับ USILACS ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่ควบคุมการใช้บริการของคุณ ดังนั้นโดยการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในที่นี้และข้อกําหนดเพิ่มเติมทั้งหมดที่รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิง หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ทั้งหมดอย่าใช้บริการ

USILACS เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร 501 (c) 3 ซึ่ง:

เป็นเจ้าของและดําเนินการ www.usilacs.org

ให้การศึกษาออนไลน์
จัดทําเอกสารการศึกษาและการทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย
จัดให้มีการสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความเป็นส่วนตัว
การใช้งาน www.usilacs.org ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ USILACS โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งควบคุมไซต์และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของเรา

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
การเยี่ยมชม www.usilacs.org หรือส่งอีเมลไปยัง USILACS ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก USILACS และคุณยอมรับว่าข้อตกลงประกาศการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เรามอบให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลและบนเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

บัญชีของคุณ
หากคุณใช้เว็บไซต์นี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณและ จํากัด การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณและคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนบัญชีของคุณให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับทราบว่า USILACS จะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากการโจรกรรมหรือการยักยอกบัญชีของคุณ USILACS และบริษัทร่วมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกบริการ ยุติบัญชี หรือลบหรือแก้ไขเนื้อหาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

เด็กอายุต่ํากว่าสิบสามปี
USILACS ไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์จากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่าสิบสามปี หากคุณอายุต่ํากว่า 18 ปี คุณสามารถใช้ https://www.usilacs.org ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม/บริการของบุคคลที่สาม
www.usilacs.org อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ USILACS และ USILACS จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใด ๆ กับไซต์ที่เชื่อมโยง USILACS ให้ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้นและการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย USILACS ของเว็บไซต์หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ

บริการบางอย่างที่มีให้ผ่าน www.usilacs.org จัดส่งโดยไซต์และองค์กรของบุคคลที่สาม การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟังก์ชันการทํางานใดๆ ที่มาจากโดเมน www.usilacs.org แสดงว่าคุณรับทราบและยินยอมให้ USILACS แบ่งปันข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามที่ USILACS มีความสัมพันธ์ตามสัญญาเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟังก์ชันการทํางานที่ร้องขอในนามของผู้ใช้และลูกค้า www.usilacs.org

ไม่มีการใช้/ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม
คุณได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนและเพิกถอนได้เพื่อเข้าถึงและใช้งาน www.usilacs.org อย่างเคร่งครัดตามข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ ตามเงื่อนไขการใช้งานไซต์ของคุณคุณรับประกันกับ USILACS ว่าคุณจะไม่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามโดยข้อกําหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายปิดใช้งานสร้างภาระมากเกินไปหรือทําให้เว็บไซต์เสียหายหรือแทรกแซงการใช้งานและความเพลิดเพลินของบุคคลอื่น คุณไม่สามารถรับหรือพยายามรับเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้พร้อมใช้งานหรือจัดเตรียมไว้ให้ผ่านไซต์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในบริการเช่นข้อความกราฟิกโลโก้รูปภาพรวมถึงการรวบรวมและซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้บนไซต์เป็นทรัพย์สินของ USILACS หรือซัพพลายเออร์และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ คุณตกลงที่จะสังเกตและปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ตํานานหรือข้อ จํากัด อื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าวและจะไม่ทําการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

คุณจะไม่แก้ไขเผยแพร่ส่งทําวิศวกรรมย้อนกลับมีส่วนร่วมในการถ่ายโอนหรือขายสร้างงานลอกเลียนแบบหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่พบในเว็บไซต์ เนื้อหา USILACS ไม่ได้มีไว้เพื่อขายต่อ การใช้งานไซต์ของคุณไม่มีสิทธิ์ให้คุณใช้งานเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือประกาศการระบุแหล่งที่มาในเนื้อหาใด ๆ คุณจะใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นและจะไม่ใช้เนื้อหาอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก USILACS และเจ้าของลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ในเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ เราไม่ได้ให้ใบอนุญาตใด ๆ แก่คุณไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ USILACS หรือผู้ให้อนุญาตของเราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกําหนดเหล่านี้

บัญชีบุคคลที่สาม
| คุณอาจสามารถเชื่อมต่อบัญชี USILACS ของคุณกับบัญชีบุคคลที่สามได้ โดยการเชื่อมต่อบัญชี USILACS ของคุณกับบัญชีบุคคลที่สามของคุณคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง (ตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น) หากคุณไม่ต้องการให้มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะนี้อย่าใช้คุณสมบัตินี้

ผู้ใช้ระหว่างประเทศ
บริการนี้ได้รับการควบคุมดําเนินการและบริหารงานโดย USILACS จากสํานักงานของเราในสหรัฐอเมริกา หากคุณเข้าถึงบริการจากสถานที่นอกสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหา USILACS ที่เข้าถึงผ่าน https://www.usilacs.org ในประเทศใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายข้อ จํากัด หรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้

การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและปกป้อง USILACS เจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานตัวแทนและบุคคลที่สามสําหรับความสูญเสียต้นทุนหนี้สินและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการการโพสต์ของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณทําการละเมิดข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง USILACS ขอสงวนสิทธิ์โดยออกค่าใช้จ่ายเองในการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณซึ่งในกรณีนี้คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ USILACS ในการยืนยันการป้องกันที่มีอยู่

การสละสิทธิ์การดําเนินคดีแบบกลุ่ม
การอนุญาโตตุลาการใด ๆ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มและการดําเนินการแบบกลุ่ม/ตัวแทน/กลุ่ม คู่สัญญาตกลงว่าคู่กรณีอาจฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งได้เฉพาะในฐานะปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในชั้นอัยการร่วมและ / หรือตัวแทนใด ๆ เช่นในรูปแบบของการดําเนินคดีของอัยการสูงสุดเอกชนกับอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้, เว้นแต่ทั้งคุณและ USILACS จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น, อนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน, และไม่สามารถเป็นประธานในรูปแบบใด ๆ ของตัวแทนหรือการดําเนินคดีแบบกลุ่ม.

ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิด
บริการและคุณลักษณะเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านไซต์มีให้บนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่รวมอยู่ในหรือพร้อมใช้งานผ่านไซต์อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อมูลในที่นี้เป็นระยะ สถาบันภาษาและธุรการแห่งสหรัฐอเมริกา, INC และ / หรือซัพพลายเออร์อาจทําการปรับปรุงและ / หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

สถาบันภาษาและธุรการแห่งสหรัฐอเมริกา, INC และ / หรือซัพพลายเออร์ไม่รับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมความน่าเชื่อถือความพร้อมใช้งานความตรงต่อเวลาและความถูกต้องของข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  ยูนิแลคส์ไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับการใช้งานขั้นสุดท้ายหรือการยอมรับเอกสารการศึกษาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือรัฐบาล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าวมีให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ยูนิแลคส์ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายความเหมาะสมสําหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและการไม่ละเมิดข้อมูลเนื้อหาและวัสดุในบริการ ยูนิแลคส์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาและเนื้อหาในบริการมีความถูกต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด ยูนิแลคส์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ของพวกเขาปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ USCILAC พยายามทําให้การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณปลอดภัย อย่างไรก็ตาม USILACS ไม่สามารถและไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ดังนั้นคุณควรใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อตรวจจับและฆ่าเชื้อไวรัสจากการดาวน์โหลดใด ๆ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไม่ว่าในกรณีใด ๆ สถาบันภาษาและธุรการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาและ / หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงโดยอ้อมการลงโทษโดยบังเอิญความเสียหายพิเศษความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความเสียหายสําหรับการสูญเสียการใช้งานข้อมูลหรือผลกําไรที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ด้วยความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องการจัดหาหรือความล้มเหลวในการให้บริการหรือสําหรับข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญาการละเมิดความประมาทความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ แม้ว่าสถาบันภาษาและการศึกษาธุรการของสหรัฐอเมริกา INC หรือซัพพลายเออร์ใด ๆ ได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหาย เนื่องจากบางรัฐ/เขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ หากคุณไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือกับข้อกําหนดการใช้งานใด ๆ เหล่านี้การแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการหยุดใช้ไซต์

นโยบายการยกเลิก/การคืนเงิน
การคืนเงินจะใช้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและเฉพาะในกรณีที่ทั้งสองอย่างต่อไปนี้มีผลบังคับใช้: (1) น้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่คุณลงทะเบียนและ (2) ไม่มีเอกสารการศึกษาเช่นอนุปริญญาใบรับรองผลการเรียนใบรับรองได้รับการจัดเตรียมจัดส่งหรือส่งมอบให้คุณ

ไม่มีการคืนเงินสําหรับการสมัคร HESEAP การทําให้ถูกกฎหมายหรือค่าธรรมเนียมการสอบซ้ํา

การรับรองหรือการยอมรับ
USILACS ไม่เรียกร้องหรือรับประกันเกี่ยวกับการรับรองหรือการยอมรับเอกสารการศึกษาของ USILACS นอกเหนือจากที่มีอยู่ในเว็บไซต์

ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

อัครสาวก/การทําให้ถูกกฎหมาย
กระบวนการ apostille อาจใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์หลังจากสําเร็จการศึกษาจึงจะเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการทางกฎหมายมีส่วนร่วมมากขึ้นและอาจใช้เวลาถึง 6 เดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ เขตอํานาจศาลบางแห่งกําหนดวันหมดอายุโดยพลการในเอกสารที่ประกาศและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นอย่าลืมดําเนินการตรวจสอบสถานะของคุณเองเพื่อวางแผนการสําเร็จการศึกษาและการสั่งซื้อเอกสารเหล่านี้ตามนั้น USILACS ทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลเอกสารเหล่านี้ทันเวลา USILACS จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือขั้นตอนของรัฐบาลหรือการปฏิเสธการสมัคร

สอบปลายภาคไม่ผ่าน
การสอบ USILACS ทั้งหมดหมดเวลา คุณมีเวลา 90 นาทีในการสอบและส่ง คุณต้องได้คะแนนอย่างน้อย 55% จึงจะสอบผ่าน ในกรณีที่คุณได้คะแนนน้อยกว่า 55% หรือไม่ผ่านการสอบในเวลาที่กําหนดคุณจะสอบไม่ผ่านและเป็นผลให้ไม่สามารถสอบได้  หากคุณล้มเหลวในหลักสูตรหรือไม่พอใจกับเกรดสุดท้ายของคุณคุณมีตัวเลือกในการสอบปลายภาคอีกครั้งโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม USILACS จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์ในขณะที่นักเรียนกําลังทําหรือส่งข้อสอบ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณเช่นที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลชื่อ (ในกรณีของการแต่งงาน) คุณสามารถส่งอีเมลและข้อมูลใหม่ไปยังสํานักงานนายทะเบียนได้ที่ registrarsoffice@usilacs.org

การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด
USILACS ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดภายใต้การเสนอ www.usilacs.org ข้อกําหนดฉบับล่าสุดจะแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด USILACS สนับสนุนให้คุณตรวจสอบข้อกําหนดเป็นระยะเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตของเรา

ติดต่อเรา
USILACS ยินดีต้อนรับคําถามหรือความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับข้อกําหนด:

สหรัฐอเมริกา Institute of Language and Clerical Studies, Inc.
พ.ศ. 2410 พ.ศ. 2410
โอกาลา ฟลอริดา 34470

ที่อยู่อีเมล: legal@usilacs.org

หมายเลขโทรศัพท์: 1-305-330-2202

มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2019