ใครเป็นเจ้าของและดําเนินการ USILACS?

USILACS เป็นเจ้าของดําเนินการและควบคุมโดยคณะกรรมการผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ของ USILACS  คณะกรรมการผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ประกอบด้วยชายและหญิงที่มีประสบการณ์สูงซึ่งปัจจุบันอาศัยและทํางานในประเทศต่างๆทั่วโลก  สมาชิกแต่ละคนทําหน้าที่โดยไม่มีเงินเดือนใด ๆ  คณะกรรมการผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์จะตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินงานของ USILACS ร่วมกับหน่วยงานและ บริษัท ย่อยทั้งหมด