เอกสารสังเกตการณ์ครบกําหนด

เอกสารสังเกตการณ์-

สังเกตห้องเรียน 1/2 ต่อวัน  จดบันทึกเทคนิคที่ใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในห้องเรียน  รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีที่สังเกตได้และวิธีการจัดการ  หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสังเกตเห็นหรือหากคุณมีความคิดที่จะปรับปรุงสิ่งที่คุณเห็นรวมถึงสิ่งนั้น  ข้อกําหนดการมอบหมาย: 1,500 คํา