ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจในองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

จากข้อมูลที่คุณให้คณะกรรมการ HESEAP ของเราได้พิจารณาแล้วว่าคุณมีประสบการณ์และ / หรือการศึกษามาก่อนเพื่อให้มีคุณสมบัติสําหรับ CLC "Classroom Learning Credit" สําหรับบทเรียนนี้  หากคุณต้องการฟื้นฟูความรู้ของคุณในเรื่องนี้โปรดดูเอกสารอ้างอิงสําหรับหลักสูตรนี้