วันครบกําหนดใช้สิทธิ

แบบฝึกหัด-

อธิบายว่าปัจจัยและสถานการณ์ส่วนบุคคลโดยรอบการสูญเสียสามารถส่งผลต่อการตอบสนองต่อความเศร้าโศกและขยายหรือทําให้ประสบการณ์ความเศร้าโศกซับซ้อนขึ้นได้อย่างไร  เขียนหรือพิมพ์คําตอบของคุณลงบนกระดาษ