เรียงความครบกําหนด

ความเรียง–

เขียนเรียงความ 3 หน้าเพื่อตรวจสอบว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกอย่างไร และอธิบายวิธีอํานวยความสะดวกในความร่วมมือ