กรณีศึกษาครบกําหนด

กรณีศึกษา-

สังเกตและ/หรือสัมภาษณ์นักเรียนหรือผู้ใหญ่ในช่วงอายุที่คุณสนใจ  คุณควรทําการสัมภาษณ์หรือสังเกตการณ์อย่างน้อยสองครั้ง  บุคคลนั้นไม่สามารถเป็นสมาชิกในครอบครัวได้  เอกสารควรมีคําอธิบายทางกายภาพสั้น ๆ ของบุคคลจากนั้นอธิบายการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสังคมศีลธรรมและอารมณ์ของบุคคล  ซึ่งควรมีความยาวอย่างน้อยหนึ่งหน้า