พันธกิจ

ภารกิจของ USILACS คือการให้การศึกษาตามความเชื่อที่มีคุณภาพสูงแก่นักเรียนแต่ละคนโดยเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงของทักษะคุณธรรมจริยธรรมและความรู้สึกเร่งด่วนของความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อผู้สร้างและการรับใช้มนุษยชาติ