บทที่ 8

สําหรับการศึกษาต่อ

• (2020) อัตถิภาวนิยม; สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด
https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/

• (2017) อัตถิภาวนิยมใน 3 นาทีโดยลิงความคิด; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=I-eRTJzaFsg

• (2016) อัตถิภาวนิยม: ปรัชญาหลักสูตรเร่งรัด #16 โดย CrashCourse; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=YaDvRdLMkHs