บทที่ 2

สําหรับการศึกษาต่อ

• (2018) เพลโตและอริสโตเติล: ประวัติศาสตร์หลักสูตรเร่งรัดวิทยาศาสตร์ #3 โดย CrashCourse; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=rh0fxJkvL44

• (2014) ปรัชญากรีกใน 10 นาทีโดย Learn it in 10; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=EQW_NOJuJ9U

•ปรัชญากรีกคลาสสิก; การเรียนรู้ลูเมน
https://courses.lumenlearning.com/atd-herkimer-westerncivilization/chapter/classical-greek-philosophy/

• ปรัชญากรีกโบราณ: สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา
https://iep.utm.edu/greekphi/