กำกับ ดูแล

คณะกรรมการผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ควบคุม USILACS  คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ประกอบด้วยชายและหญิงที่มีประสบการณ์สูงที่อาศัยและทํางานในประเทศต่างๆทั่วโลก  สมาชิกแต่ละคนทําหน้าที่โดยไม่มีเงินเดือนใด ๆ  คณะกรรมการผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์จะตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินงานของ USILACS ร่วมกับหน่วยงานและ บริษัท ย่อยทั้งหมด