2023-2024 หลักสูตรปริญญาตรี

2023-2024 หลักสูตรปริญญาตรี 

ธุรกิจ  

  • คําอธิบายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        

การศึกษา              

ให้ คำ ปรึกษา

สังคมศาสตร์ 

* รัฐฟลอริดากําหนดให้ USILACS วางตัวดัดแปลงทางศาสนาในชื่อปริญญาทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 105.06 (1) (f) ธรรมนูญฟลอริดาตามสถาบันทางศาสนา